Insert your alternative text
Miljø og sikkerhet

Vi er bevisste på vårt samfunnsansvar

En fremgangsrik bedrift kjennetegnes ikke bare ved å fokusere på det som foregår på innsiden av bedriften, men også ta ansvar for omgivelsene. Miljøvern og bevaring av ressurser har derfor vært solid forankret i selskapet vårt i over 30 år. De siste årene har vi gjort mye for å spare ressurser, overholde lovpålagte og andre miljøforskrifter og minimere miljøskader.

Miljøet ligger våre hjerter nært

Vi planlegger, overvåker og evaluerer prosessene våre med hensyn til miljørelevans.
Allerede i 1999 ble vi sertifiserte iht. DIN EN ISO 14001. To år etter at energiledelsesstandarden DIN EN ISO 50001 ble innført i 2013 ble vi sertifisert. Sertifiseringene er en viktig del av vår forretningsdrift og kvalitetsstyringssystemet.

Finn ut mer om sertifikatene 14001 og 50001.

Miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001

Alle, ledelsen og ansatte i JUMO GmbH & Co. KG har i en årrekke hatt et bevisst forhold til vårt ansvar for å beskytte mennesker og miljø. Dette gjelder både i vårt private miljø og i vårt selskap.

Download

Energihåndtering

Å sikre at energieffektive JUMO-produkter også bruker lite energi under produksjon er et viktig bidrag til klimabeskyttelse og bevaring av naturressurser. Av den grunn har vi installert et system de siste årene, for å overvåke energiforbruket vårt i selskapet for å forbedre energieffektiviteten i prosessene våre.

Mengden energi som benyttes i vår produksjonen er så lav at vi i 2020 bestemte oss for å erstatte energiledelsessystemet i henhold til DIN EN ISO 50001, med en energirevisjon i henhold til DIN EN 16247. Vi vil gjennomføre en energirevisjon i henhold til fristen 28. mai 2024. Frem til da regnes det siste sertifikatet for overvåkingsrevisjon av energiledelsessystemet som en fiktiv energirevisjon i henhold til uttalelsene fra det tyske forbundskontoret for økonomiske anliggender og eksportkontroll (BAFA).

Download

JUMO bruker solenergi med eget solcellesystem.

Grunnleggende medlem av Hessen Environmental Alliance

Som et grunnleggende medlem av Hessen Environmental Alliance er JUMO også involvert i dialogen mellom forretnings- og ledelsesnivå for å gjøre operasjonell miljøvern så effektiv som mulig. I likhet med miljøalliansen streber JUMO etter seks hovedmål:

Skap attraktive rammer for Hessen som forretningssted
Styrke det personlige ansvaret til hessiske selskaper
Sikre en høy miljøstandard for den føderale staten
Redusere miljølovgivningen til nødvendig nivå
Tilpasse miljøpolitikken på en samarbeidsorientert og bærekraftig måte
Støtte til miljø- og klimabeskyttelse i lokalsamfunnet

Les mer om Hesse Environmental Alliance.

Miljøalliansen

Medlemsbevis

Last ned

Die Rhön mit wundervoller Natur direkt vor unserer Haustür: Das wollen wir erhalten und zwar weltweit!

100 bedrifter for klimabeskyttelse - JUMO spiller sin rolle!

I dag er bærekraftig virksomhet uunnværlig. Hesses bærekraftstrategi har gitt den tyske delstaten Hessen en etablert plattform hvor ulike sosiale grupper som bedrifter, kommuner og skoler kan samarbeide.

Målet er blant annet å få minst 100 bedrifter til å forplikte seg til å øke klimabeskyttelse og presentere sine aktiviteter og planer for karbondioksidreduksjon i en handlingsplan. I nesten 12 år har JUMO dokumentert sitt engasjement for miljøvern med sitt styringssystem i henhold til DIN EN ISO 14001.

Derfor var det logisk at JUMO også signerte klimaverncharteret for å vise at JUMO vil fortsette å prioritere bevaring av ressurser og dermed beskytte klimaet.

Klimabeskyttelse

Charter for de 100 selskapene

Last ned

Kvalitetsprodukter til næringsmiddelindustrien

JUMO produserer enheter som brukes innen næringsmiddel. Vi er klar over ansvaret vi har for sikkerhet og hygiene.
Våre produkter oppfyller derfor de høyeste standarder og forskrifter innen næringsmiddellovgivningen.

baker's

JUMOs utstyr hjelper til med produksjonen

Tapping av drikkevarer

JUMOs produkter sikrer hygienisk produksjon og tapping av drikke.

Næringsmiddellovgivningen

Våre produkter overholder følgende lovbestemmelser:

  • Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
  • Forordning EU 2016/1416 (EU 10/2011) om plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
  • Forordning EC 2023/2006 om god produksjonspraksis for materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

Samsvarserklæring i henhold til næringsmiddellovgivningen

Materialene som brukes i våre produkter er egnet for kontakt med næringsmiddel. Materialene er produsert i henhold til "god produksjonspraksis" slik at de ved riktig bruk ikke overfører noen deler til maten

Download

RoHS

Siden 1999 har JUMO vært forpliktet til miljøvern gjennom sertifisering i henhold til DIN EN ISO 14001. I tillegg til lovkravene, utfører JUMO mange aktiviteter - spesielt innen utvikling og produksjon - for å unngå bruk av farlige stoffer i våre produkter som så vel som i produksjon og for å spare begrensede ressurser.

EU-direktivet 2011/65 / EU (RoHS II), som trådte i kraft i juni 2011 og ble implementert i Tyskland gjennom forordningen om materialer for elektrisk og elektronisk utstyr, deler elektrisk og elektronisk utstyr inn i ulike kategorier. JUMOs produktspekter var tidligere definert i gruppe 9 "Industrielle overvåkings- og styreenheter" og  unntatt fra RoHS-direktivet.

Siden 22. juli 2017 har dette unntaket opphørt å gjelde uten kompensasjon. Alle produktene er nå fullt dekket av gjeldende RoHS-direktiv og er lovlig RoHS-kompatible.
Store deler av sortimentet inkluderer også CE-merke. For eksempel, til tross for RoHS-samsvar, oppfyller ikke sensorene kravene til CE-merking i henhold til en EU-samsvarserklæring fordi de er komponenter.
På forespørsel vil vi også gjerne bekrefte produkt for produkt at de aktuelle enhetene er i samsvar med RoHS-direktivene og, der det er aktuelt, EU-samsvarserklæringen

RoHS-erklæring

Direktiv 2011/65 EU og 2015/863 / EU

Download

Kina RoHS

I forlengelse av vår forpliktelse til miljøvern basert på sertifiseringen i henhold til DIN EN ISO 14001 fra 1999, har vi tatt alle nødvendige interne tiltak for å overholde det nye regelverket i Kina RoHS fra 1. juli 2016. Dette inkluderer tilsvarende identifikasjonsmerker og plasseringen av forurensningstabellen på nettsiden vår..

JUMO definerer hele sitt produktspekter som levering av komponenter til kunden for videre bruk og bearbeiding i ulike systemer. Slik sett er det ikke obligatorisk å merke produktene i henhold til China RoHS, men en forurensningstabell er alltid obligatorisk.

Som tidligere kan du finne respektive bruksanvisning, datablad og godkjenninger i produktgruppene på våre nettsider. Her kan du finne klassifiseringen av identifikasjonsmerket "e" eller "20" samt den tilsvarende forurensningstabellen i henhold til Kinas RoHS. Produksjonsdatoen (år) finner du på typeskiltet eller i de medfølgende dokumentene.

Kina RoHS-erklæring

Erklæring og identifikasjonsmerking i henhold til SJ/T 11364-2014

Download

REACH

REACH ble innført 1. juni 2007 som en ny felleseuropeisk kjemikalielovgivning. Den gjør produsenter og importører av kjemikalier ansvarlige for sikker håndtering av deres kjemiske stoffer. Denne avtalen gjelder imidlertid også for etterfølgende brukere.

Vi er en produsent av utstyr innen måle- og styreteknologi og er derfor ikke berørt av REACH med hensyn til registrering av våre produkter. Vi produserer ikke kjemiske stoffer og importerer så vidt vi vet heller ikke disse stoffene fra land utenfor EU.

Omfanget av bruk av farlige stoffer i våre produksjonsprosesser er avklart med våre leverandører og i henhold til registreringsprosessen i henhold til REACH. Det er bekreftet at de aktuelle stoffene er registrert. Siden REACH-kandidatlisten nå revideres årlig, vil vi bekrefte at vi overholder REACH på forespørsel.

Dersom stoffer oppført i gjeldende REACH-forordning  (SVHC - Substances of Very High Concern), er tilstede i våre produkter i en grad som overskrider tillatte grenseverdier, vil våre kunder bli informert umiddelbart - i henhold til artikkel 33 i EUs kjemikalieforordning 1907/ 2006.

REACH-erklæring

EU 1907/2006

Download

Informasjon om REACH/SVHC bly

I juni 2018 ble metallblyet lagt til REACH-kandidatlisten. Artikkel 33 i REACH-forordningen EC 1907/2006 etablerer en plikt til å informere. De potensielt giftige egenskapene til bly som kjemisk grunnstoff er kjent og tatt i betraktning i industrien, inkludert i helse- og sikkerhetslovgivningen.


REACH/Artikkel 33 SVHC bly

Informasjon om REACH-forordningen SVHC bly EG 1907/2006

Download

Konfliktmineraler

I henhold til Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act vedtatt av SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) - som krever at alle selskaper notert på amerikanske børser avslører opprinnelsen til "konfliktmineraler" (inkludert tinn, tantal, wolfram og gull) fra områdene i og rundt DR Kongo/Afrika. Her overholder jUMO alle gjeldende lover og regler som leverandør til ulike amerikanske selskaper.

Konfliktmineraler

Policyerklæring fra JUMO

Download

WEEE

JUMO produserer i stor grad utstyr for måle-, regulerings- og styreteknologi. I 2005 ble produktene våre klassifisert som styre- og overvåkingsinstrumenter av "Elektro-Alteräte Register" - EAR (Register of Waste Electrical Equipment) for profesjonell bruk (b2b).

WEEE

EAR-registrering

Download

WEEE

Direktiv 2012/19 EU

Download

Lov om emballasje

Som emballasjeprodusent omfattet av systemdeltakelse oppfyller JUMO kravene i emballasjeloven §9, som trådte i kraft 01. januar 2019. Dette inkluderer registreringsplikt i "Zentralen Stelle Verpackungsregister - ZSVR" (det sentrale emballasjeregisteret). ) samt deltakelse i et av parallellsystemene i Tyskland.
ZSVR-registreringsnummer JUMO: DE 191307653030788

Lov om emballasje

Erklæring om samsvar med emballasjeloven

Last ned

Retur av avfallsutstyr

I samsvar med direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, tilbyr JUMO muligheten til å returnere avfallsutstyr. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at i henhold til direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, må programmer og data som er lagret på enhetene slettes på forhånd av hensyn til databeskyttelse.

Registrer retur av avfallsutstyr på e-post: ehs@jumo.net. Transportkostnadene for returforsendelsen skal dekkes av avsender.