Do you have any questions?


Leder for miljø og sikkerhet, energi- og miljøledelse, sikkerhet på arbeidsplassen

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Haben Sie Fragen?


Leder for miljø og sikkerhet, energi- og miljøledelse, sikkerhet på arbeidsplassen

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Haben Sie Fragen?


Leder for miljø og sikkerhet, energi- og miljøledelse, sikkerhet på arbeidsplassen

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Haben sie fragen?


Materiell samsvar

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Insert your alternative text
Miljø og sikkerhet

Vi er bevisste på vårt samfunnsansvar

En fremgangsrik bedrift kjennetegnes ikke bare ved å fokusere på det som foregår på innsiden av bedriften, men også ta ansvar for omgivelsene. Miljøvern og bevaring av ressurser har derfor vært solid forankret i selskapet vårt i over 30 år. De siste årene har vi gjort mye for å spare ressurser, overholde lovpålagte og andre miljøforskrifter og minimere miljøskader.

Vi tar ansvar!

Miljøet ligger våre hjerter nært

Vi planlegger, overvåker og evaluerer alle prosessene våre med tanke på deres miljørelevans. Vi oppnådde DIN EN ISO 14001-sertifisering allerede i 1999.

Vårt nåværende energiledelsessystem er basert på DIN EN ISO 50001, som er sertifisert frem til 2020.


Miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001

Alle, ledelsen og ansatte i JUMO GmbH & Co. KG har i en årrekke hatt et bevisst forhold til vårt ansvar for å beskytte mennesker og miljø. Dette gjelder både i vårt private miljø og i vårt selskap.

Download

Energihåndtering

Vi satser på energieffektive løsninger og prosesser for å skåne klimaet og ressursene, og vi overvåker kontinuerlig energiforbruket vårt. Energiforbruket i produksjonen er så lavt at vi i 2020 erstattet energiledelsessystemet vårt i henhold til DIN EN ISO 50001 med en energirevisjon i henhold til DIN EN 16247. Som en del av energieffektivitetsloven 2025 som trer i kraft, er vi i ferd med å implementere tilsvarende tiltak, for eksempel sertifisering i henhold til DIN EN ISO 50001 eller DIN EN ISO 14001 EMAS. Inntil da vil det tidligere sertifikatet bli betraktet som en fiktiv energirevisjon i henhold til BAFAs retningslinjer.

Download

JUMO bruker solenergi med eget solcellesystem.

Grunnleggende medlem av Hessen Environmental Alliance

Som et grunnleggende medlem av Hessen Environmental Alliance er JUMO også involvert i dialogen mellom forretnings- og ledelsesnivå for å gjøre operasjonell miljøvern så effektiv som mulig. I likhet med miljøalliansen streber JUMO etter seks hovedmål:

Skap attraktive rammer for Hessen som forretningssted
Styrke det personlige ansvaret til hessiske selskaper
Sikre en høy miljøstandard for den føderale staten
Redusere miljølovgivningen til nødvendig nivå
Tilpasse miljøpolitikken på en samarbeidsorientert og bærekraftig måte
Støtte til miljø- og klimabeskyttelse i lokalsamfunnet

Les mer om Hesse Environmental Alliance.

Miljøalliansen

Medlemsbevis

Last ned

Den fantastiske Rhön-regionen rett utenfor vår egen dør: Dette ønsker vi å bevare, og vi ønsker å bevare den i hele verden!

100 bedrifter for klimabeskyttelse - JUMO spiller sin rolle!

I dag er bærekraftig virksomhet uunnværlig. Hesses bærekraftstrategi har gitt den tyske delstaten Hessen en etablert plattform hvor ulike sosiale grupper som bedrifter, kommuner og skoler kan samarbeide.

Målet er blant annet å få minst 100 bedrifter til å forplikte seg til å øke klimabeskyttelse og presentere sine aktiviteter og planer for karbondioksidreduksjon i en handlingsplan. I nesten 12 år har JUMO dokumentert sitt engasjement for miljøvern med sitt styringssystem i henhold til DIN EN ISO 14001.

Derfor var det logisk at JUMO også signerte klimaverncharteret for å vise at JUMO vil fortsette å prioritere bevaring av ressurser og dermed beskytte klimaet.

Klimabeskyttelse

Charter for de 100 selskapene

Last ned

WEEE

JUMO produserer i stor grad utstyr for måle-, regulerings- og styreteknologi. I 2005 ble produktene våre klassifisert som styre- og overvåkingsinstrumenter av "Elektro-Alteräte Register" - EAR (Register of Waste Electrical Equipment) for profesjonell bruk (b2b).

Lov om emballasje

Som emballasjeprodusent omfattet av systemdeltakelse oppfyller JUMO kravene i emballasjeloven §9, som trådte i kraft 01. januar 2019. Dette inkluderer registreringsplikt i "Zentralen Stelle Verpackungsregister - ZSVR" (det sentrale emballasjeregisteret). ) samt deltakelse i et av parallellsystemene i Tyskland.
ZSVR-registreringsnummer JUMO: DE 191307653030788

Retur av avfallsutstyr

I samsvar med direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, tilbyr JUMO muligheten til å returnere avfallsutstyr. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at i henhold til direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, må programmer og data som er lagret på enhetene slettes på forhånd av hensyn til databeskyttelse.

Registrer retur av avfallsutstyr på e-post: ehs@jumo.net. Transportkostnadene for returforsendelsen skal dekkes av avsender.

Ønsker du mer informasjon?


Leder for miljø og sikkerhet, energi- og miljøledelse, sikkerhet på arbeidsplassen

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Våre ansattes psykiske og fysiske helse er vår høyeste prioritet. Derfor legger vi stor vekt på sikker utforming av arbeidsplassene og prosessene våre. Vi sørger også for å overholde alle lovbestemmelser om sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Dette innebærer blant annet å unngå arbeidsrelaterte farer og minimere SGA-risikoer ved å iverksette effektive forebyggings- og beskyttelsestiltak. Når alt kommer til alt, er det bare kontinuerlig forbedring av arbeidssikkerheten som gjør det mulig å tilpasse seg endringer i arbeidslivet.

I denne sammenhengen ble styringssystemet vårt for sikkerhet på arbeidsplassen og helsevern slått sammen med de allerede etablerte styringssystemene for kvalitet, miljø og energi for å danne et integrert styringssystem i 2023.Ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

DIN ISO 45001:2018

Download

Ønsker du mer informasjon?


Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Thomas Scholz +49 661 6003 9535 +49 661 6003 9535

RoHS

Siden 1999 har JUMO vært forpliktet til miljøvern gjennom sertifisering i henhold til DIN EN ISO 14001. I tillegg til lovkravene, utfører JUMO mange aktiviteter - spesielt innen utvikling og produksjon - for å unngå bruk av farlige stoffer i våre produkter som så vel som i produksjon og for å spare begrensede ressurser.

EU-direktivet 2011/65 / EU (RoHS II), som trådte i kraft i juni 2011 og ble implementert i Tyskland gjennom forordningen om materialer for elektrisk og elektronisk utstyr, deler elektrisk og elektronisk utstyr inn i ulike kategorier. JUMOs produktspekter var tidligere definert i gruppe 9 "Industrielle overvåkings- og styreenheter" og  unntatt fra RoHS-direktivet.

Siden 22. juli 2017 har dette unntaket opphørt å gjelde uten kompensasjon. Alle produktene er nå fullt dekket av gjeldende RoHS-direktiv og er lovlig RoHS-kompatible.
Store deler av sortimentet inkluderer også CE-merke. For eksempel, til tross for RoHS-samsvar, oppfyller ikke sensorene kravene til CE-merking i henhold til en EU-samsvarserklæring fordi de er komponenter.
På forespørsel vil vi også gjerne bekrefte produkt for produkt at de aktuelle enhetene er i samsvar med RoHS-direktivene og, der det er aktuelt, EU-samsvarserklæringen

REACH

REACH ble innført 1. juni 2007 som en ny felleseuropeisk kjemikalielovgivning. Den gjør produsenter og importører av kjemikalier ansvarlige for sikker håndtering av deres kjemiske stoffer. Denne avtalen gjelder imidlertid også for etterfølgende brukere.

Vi er en produsent av utstyr innen måle- og styreteknologi og er derfor ikke berørt av REACH med hensyn til registrering av våre produkter. Vi produserer ikke kjemiske stoffer og importerer så vidt vi vet heller ikke disse stoffene fra land utenfor EU.

Omfanget av bruk av farlige stoffer i våre produksjonsprosesser er avklart med våre leverandører og i henhold til registreringsprosessen i henhold til REACH. Det er bekreftet at de aktuelle stoffene er registrert. Siden REACH-kandidatlisten nå revideres årlig, vil vi bekrefte at vi overholder REACH på forespørsel.

Dersom stoffer oppført i gjeldende REACH-forordning  (SVHC - Substances of Very High Concern), er tilstede i våre produkter i en grad som overskrider tillatte grenseverdier, vil våre kunder bli informert umiddelbart - i henhold til artikkel 33 i EUs kjemikalieforordning 1907/ 2006.

Konfliktmineraler

I henhold til Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act vedtatt av SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) - som krever at alle selskaper notert på amerikanske børser avslører opprinnelsen til "konfliktmineraler" (inkludert tinn, tantal, wolfram og gull) fra områdene i og rundt DR Kongo/Afrika. Her overholder jUMO alle gjeldende lover og regler som leverandør til ulike amerikanske selskaper.

Har du noen spørsmål?


Leder for miljø og sikkerhet, energi- og miljøledelse, sikkerhet på arbeidsplassen

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10