En ren lösning

Framgångshistoria: Behandling av industrivatten

Vattendestillationsanläggningar skyddar miljön

I många processer används vatten som hjälpmedel - oavsett om det handlar om ultrarent vatten i skölj- och reningsanläggningar, kylvatten eller som lösning för behandling av kemikalier i galvanisering eller syrabad. Förorenat avloppsvatten från produktionen samlas vanligtvis upp i tankar där det rengörs, filtreras och eventuella kemikalier neutraliseras på ett ofta tidskrävande och kostsamt sätt. Allt fler industrier ägnar nu särskild uppmärksamhet åt den oundvikliga uppkomsten av detta avloppsvatten. JUMO stod också inför utmaningen att helt modernisera sitt eget gamla, traditionella avloppsvattensystem.

Uppgift

Systemet bestod av en uppsamlingsbassäng och en reningsenhet för batchbehandling där pH-värdet höjdes med hjälp av kalkmjölk och reningen av kromat utfördes med hjälp av natriumdithionit. De fasta ämnena separerades med hjälp av en filtreringspress.  Nackdelarna med denna lösning var bland annat höga personalkostnader och stora mängder farligt avfall i form av oanvändbart slam.

En del av JUMO´s reningsverk för avloppsvatten

Lösningsmetod

Detta är anledningen till att JUMO beslutade att köpa en vakuumdestillationsanläggning för allmän sanering av området. I denna process förångas avloppsvattnet först under ett undertryck vid cirka 85 grader Celsius. Därefter komprimerar en ångkompressor vattenångan till normalt tryck (vid ca 120 grader Celsius). Vattenångan kan sedan ge överskottsenergi för förångning av avloppsvattnet igen. Destillatet återförs till produktionsområdena som industrivatten av ren vattenkvalitet.

Den nya lösningen använder också JUMO:s mätteknik. En viktig nyckelparameter är pH-värdet. Cykliska temperatur- och tryckförändringar och en arbetstemperatur på 95 grader Celsius vid pH-installationens mätpunkt ställer särskilt höga krav på pH-elektroden. Därför används den högkvalitativa JUMO tecLine HY med ett membran av zirkoniumdioxid. Den speciella utformningen på insidan samt en speciell elektrolyt av gel för höga temperaturer och högt tryck säkerställer att mätningarna är tillförlitliga.

JUMO tecLine pH-elektroden drivs med den nya digitala sändaren JUMO digiLine. Den skruvas fast direkt på elektrodens huvud så att den digitaliserar mätvärdena nära själva mätpunkten. Givaren och mäthuvudet bildar en enhet så länge pH-elektrodens slitdel är i funktionsdugligt skick. Om den når slutet av sin naturliga livslängd kan det elektroniska huvudet fortsätta att användas med en ny elektrod. Andra mätvärden i denna typ av anläggning är tryck och temperatur. Det är här som tryckgivaren JUMO dTRANS p30 och temperaturgivaren JUMO Pt100 RTD kommer in i bilden.

Utvändig vy av anläggningen för vakuumdestillation hos JUMO

Vakuumdestillationsanläggningen är utrustad med JUMO teknik.

Invändig bild av anläggningen för vakuumdestillation vid JUMO.

Invändig bild av anläggningen för vakuumdestillation vid JUMO.

Resultat av projektet

Valet av en vakuumdestillationsenhet har lönat sig för JUMO. Den sparar cirka 95 procent energi jämfört med en atmosfärisk destillation. Eftersom JUMO genererar överskottsenergi genom solenergi och egna kraftvärmeverk är den genomförda vattenenergiprocessen också vettig ur energisynpunkt. Vi kunde bygga den nya anläggningen så att den blev betydligt mer kompakt. Praktiskt taget inga föroreningar förekommer och endast en IBC-behållare för att samla upp kondensen ingår. Eftersom destillatet återförs till produktionsområdena som industrivatten av
ren vattenkvalitet, sparas värdefulla resurser och vår miljö skyddas.